facebook

ДепартаментИзкуствознание и история на културата

Конкурси

Академична длъжност професор, ДВ бр. 50 от 23.06.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 50/23.06.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Светла Йорданова Христова

  • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
    01.12.2017 / 16:30
  • Зала
    20, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове